Odlehčovací služby

POSLÁNÍ: Posláním odlehčovací služby je poskytnout sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

DLOUHODOBÉ CÍLE: Cílem našich služeb je nabídnout pečujícím potřebný odpočinek, poskytnout pomoc a podporu v jejich náročné a každodenní péči o svého člena rodiny s postižením. Umožnit jim načerpání nových sil a energie, snížení pravděpodobnosti vyčerpání matky, narušení vztahů, opomíjení potřeb dalších členů rodiny.

KRÁTKODOBÉ CÍLE:

 • Nácvik postupného odloučení od rodiny
 • Upevňovat základní hygienické návyky, stravovací návyky, komunikační schopnosti a dovednosti
 • Upevňovat dovednosti spojené s domácností- příprava jednoduchých jídel, úklid, obsluha jednoduchých domácích spotřebičů
 • Za účasti asistenta umožnit klientům účast na běžném životě a na kulturním a společenském životě s ohledem na možnosti klienta a jeho zdravotním postižením.

CÍLOVÁ SKUPINA: Dospělé osoby s těžkým mentálním postižením a autismem i s poruchami chování.

Komu není odlehčovací služba určena:

 • Sociální služba není určena osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v zdravotnickém zařízení.
 • Osobám s psychiatrickým onemocněním, jehož projevy by ohrožovaly život a zdraví ostatních uživatelů a pracovníků poskytovatele.
 • Osoby závislé na návykových látkách
 • Osobám se speciálním dietetickým programem- (diabetici – vyžadující aplikaci léku injekční formou, osoby s těžkou potravinovou alergii, celiakie, intolerance laktozy)
 • Osoby závislé na návykových látkách

Věková kategorie:

 • dorost (18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)

Forma poskytování:   6 víkendů v r. 2017 v zařízení sociálních služeb SLUNCE VŠEM na adrese: Brigádnická 2260, Turnov, 511 01

Ambulantní – kapacita – 2 uživatelé

pátek:   15 – 18 hod

sobota:   8 -  18 hod

neděle:   8 – 18 hod

Pobytová – kapacita – 2 uživatelé

pátek:  15 hod až neděle 18 hod.

Odlehčovací služba obsahuje základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínky pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti

ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE

Aby mohly být naplňovány stanovené cíle každého klienta, řídí se všichni zaměstnanci těmito principy:

 1. Podpora a nezbytná míra péče

Poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast není možná.

 1. Zapojování uživatele do spolurozhodování

Uživatel se individuálně podílí na spolurozhodování o poskytovaných službách a poskytovatel mu k tomu aktivně nabízí možnosti, je respektován jeho názor.

 1. Maximální naplňování práv uživatele

Poskytovatel při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv uživatelů a tato práva byla maximálně naplňována.

 1. Rovné podmínky pro všechny uživatele

Organizace dává všem stejné příležitosti a přistupuje spravedlivě ke všem skupinám uživatelů i k jednotlivým složkám služeb.

 1. Podpora uživatele

Služby jsou poskytovány na základě dohodnutých osobních cílů a plánů, tyto cíle jsou pravidelně hodnoceny a přizpůsobovány aktuální situaci

 1. Zamezení sociálnímu vyloučení

Služby směřují také k zapojení uživatele do společenského života, uživatel je podporován při využívání vnějších dostupných služeb.

 1. Vnímání osoby uživatele ve všech souvislostech

I když služby pokrývají jen malou část potřeb uživatele, jsou vždy plánovány a prováděny s ohledem na požadavky a odlišnosti jednotlivých uživatelů, jejich rodinnou situaci, zájmy.

 1. Řešení problémů na základní úrovni

Jakýkoliv problém je vždy řešen nejbližším subjektem.

 1. Týmová spolupráce

Profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce, důraz je kladen na dialog a dohodu.

 1. Odpovědnost poskytovatele

Role jednotlivých zaměstnanců jsou jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucí odpovědnosti.

 1. Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb

Poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytovaných služeb.

 1. Transparentnost při poskytování služeb

Veškerá činnost poskytovatele je jasná, je o ní zajištěna dostatečná informovanost, která umožňuje jak odbornou diskusi, tak i veřejnou.

 1. Flexibilita poskytovaných služeb

Poskytování sociálních služeb se přizpůsobuje potřebám uživatele.

 1. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel má pravidla pro ochranu osobních údajů uživatelů a tato pravidla při práci dodržuje.

 

 

 

Kontakt

SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek Brigádnická 2260 51101 Turnov telefon: 607791769 ,605107813 slunce.vsem@seznam.cz